Сургалт, Судалгаа, Зөвлөгөө, Мэдээлэл

Үйлчлүүлэгчийн нууцыг хадгалж, эрхийг нь хүндэтгэн, гэр бүлийг эрүүл, тогтвортой байлгах, хүний  хөгжлийн суурь орчин байлгахын төлөө гэр бүл сэтгэл зүйн асуудлаар зөвлөн туслах үйлчилгээг хүргэж байна.