Сургалт, Судалгаа, Зөвлөгөө, Мэдээлэл
 

Ажил үүргийн хувьд гэр бүл тэр дундаас эрсдэлтэй гэр бүлтэй ажилладаг ажилтнуудад  зориулагдсан сургалт юм. Архидалт, гэр бүлийн хүчирхийлэл зэрэг эрсдэлтэй нөхцөл байдал үүссэн гэр бүлтэй хэрхэн ажиллах талаар арга зүй эзэмшүүлнэ.

Сертификатын Сургалт
Ерөнхий Сургалт