Сургалт, Судалгаа, Зөвлөгөө, Мэдээлэл
 

Аливаа улс орны хамгийн үнэт зүйл бол улс орны ирээдүй болсон  хүүхэд өсвөр үе байдаг. Иймээс цөөн хүн амтай манай улсын хувьд хүүхэд өсвөр үеийнхэний хөгжил, хамгаалал, эрүүл мэндэд онцгой бодлого баримтлах ёстой. Хүүхэд өөрийгөө бүрэн хамгаалж чадахгүй учраас насанд хүрэгчдийн харилцаа хандлага их чухал байр суурьтай байдаг. Хүүхдийн эсрэг гарч буй сөрөг үзэгдлүүд нь бүгд л насанд хүрэгчдээс шалтгаалан бий болдог.  Иймд гэр бүл, эцэг, эх, албан тушаалтан олон нийтийн хүүхдийн талаарх харилцаа хандлагад  нөлөөлөх нь чухал юм.

Гадны улс орнуудад хүүхдийн мэргэжилтэнг нарийвчилан бэлтгэж сургууль, хүүхдийн байгууллагад дагнасан хүүхдийн  төлөөлөл болгон тэдний төлөө ажиллуулж байна. 

Энэхүү сургалт нь аливаа байгууллагад хүүхдийн төлөө ажиллаж буй ажилтнуудыг мэргэшүүлэн сургахад чиглэнэ.  Хүүхдийн хөгжил, нас бие сэтгэхүйн онцлог, өөрчлөлт бүх процессыг мэддэг тэдний эрх ашиг, хүсэл сонирхол, хөгжил төлөвшилд хувь нэмэр оруулахуйц бодит ажлыг хийж чаддаг орчин үеийн хүүхдийн хөгжлийн чиг хандлагыг мэддэг илүү мэргэшсэн байхад энэхүү сургалт ач тусаа өгнө.

Сертификатын Сургалт
Ерөнхий Сургалт