Сургалт, Судалгаа, Зөвлөгөө, Мэдээлэл
 

Сургалт нь ёс зүйн шинжлэх ухааны онол, үзэл баримтлалууд дээр үндэслэн гэр бүлийн ёс зүйн үнэт чанар, хэм хэмжээ түүний гэр бүл болон хүүхдэд үзүүлэх нөлөөллийг авч үзнэ.

Эцэг, эхийн ёс зүйн асуудал, зан чанар, харилцаа, сэтгэл зүй нь хүүхдэд хэрхэн нөлөөлдөг болох, гэр бүлийг хүүхэд амар тайван өсөж, хөгжих таатай суурь орчин болгоход хэрхэн анхаарах, эцэг эхийн үүрэг хариуцлага зэрэг асуудлуудыг чухалчлан заана.

Ерөнхий Сургалт
Сертификатын Сургалт