Сургалт, Судалгаа, Зөвлөгөө, Мэдээлэл
 

Энэхүү сургалт нь нэг зорилгын төлөө хэрхэн баг болж ажиллах, харилцан нөхөхийн давуу тал, бусадтай зохицох,  хамт олны нэгдэл нягтралын хувь хүн болон байгууллагын хөгжилд үзүүлэх нөлөө зэрэг асуудлыг чухалчилан заана.

Ерөнхий Сургалт
Сертификатын Сургалт