Сургалт, Судалгаа, Зөвлөгөө, Мэдээлэл
 

Нийгэм соёлын хөгжлийг дагаад гэр бүлийн харилцаа, бүтэц хэв маяг өөрчлөгдөх боллоо. Энэхүү сургалтанд сууснаар шинжлэх ухааны онолын үзэл баримтлалын үндсэн дээр гэрлэлт ба гэр бүл, гэр бүлийн харилцааны үндсэн асуудлуудыг судлана. Гэр бүл төлөвлөлт, гэр бүлийн эрүүл мэнд, гэр бүлийн тогтолцооны элемент болон гэр бүлийн гишүүдийн  харилцан үйлчлэл, ойлголцол, харилцаанд тулгарах бэрхшээл онцлог, түүнийг шийдвэрлэх арга замуудын талаар мэдлэг, ур чадвартай болно.

Ерөнхий Сургалт
Сертификатын Сургалт