Сургалт, Судалгаа, Зөвлөгөө, Мэдээлэл
 

Монгол улсад гэр бүл, хүүхдийн хөгжлийн асуудлаарх төрийн бодлогыг хэрэгжүүлч байгууллагууд нь гэр бүлийн тогтвортой байдлыг дэмжих, гэр бүлийн харилцааг сайжруулах, үүрэг хариуцлагыг нэмэгдүүлэх,  хүүхэд хамгааллын бодлогыг хэрэгжүүлэх чиг үүрэгтэй байна.  Төрийн бодлогыг богино хугацаанд үр дүнд хүргэхэд эдгээр байгууллагуудад ажиллаж буй ажилтнуудыг чадавхижуулах, мэргэшүүлэх, мэргэжлийн боловсон хүчнийг сургаж бэлтгэх, дадлагажуулах нь нийгмийн шинэ шаардлага болж байна.

Гэр бүлийн хүрээнд үүсч буй сөрөг асуудлуудыг бууруулахад хамгийн чухал нь урьдчилан сэргийлэх, гэр бүлийн боловсрол олгох асуудал юм.

Энэхүү сургалт нь гэр бүл, хүүхдийн хөгжлийн чиглэлээр ажиллаж буй байгууллагуудын багш, мэргэжилтэн, нийгмийн ажилтнуудад  гэр бүлийн боловсрол олгох практик арга зүйг эзэмшүүлэхэд чиглэнэ.

Сертификатын Сургалт
Ерөнхий Сургалт