Сургалт, Судалгаа, Зөвлөгөө, Мэдээлэл
 

Өрхийн эдийн засаг, бизнесийн онолын ойлголтыг практик амьдрал дээр хэрэгжүүлэх, цаашид бие даан жижиг бизнес хийх арга ухаанд суралцаж, гэр бүлийн жижиг бизнесийн төсөл хийж сургахад энэхүү сургалтын зорилго чиглэнэ. Мөн өрхийн төсөв хөтөлж орлого, зарлагаа оновчтой захиран зарцуулах практик ур чадварт суралцана.

Ерөнхий Сургалт
Сертификатын Сургалт