Сургалт, Судалгаа, Зөвлөгөө, Мэдээлэл
 

Энэхүү сургалтаар хүүхдийн хөгжлийн талаарх онол, үзэл баримтлалууд дээр үндэслэн хүүхдийн нас, бие сэтгэл зүйн онцлог түүнд тохирсон хүүхдийн хөгжлийг дэмжих орчин үеийн арга замуудын талаар мэдлэг олгоно. Мөн хүүхдийн хөгжилд саад учруулж буй нийгэм, гэр бүлийн орчны хүчин зүйлүүд,  хүүхдийн хөгжил, эсэн мэнд амьдарч хөгжих асуудлуудыг хэрхэн хангах талаар мэдлэг, ур чадвар олгоно.

Ерөнхий Сургалт
Сертификатын Сургалт