Сургалт, Судалгаа, Зөвлөгөө, Мэдээлэл

9-р сард эхлэх "Хүүхэд гэр бүлд сэтгэл зүйн зөвлөгөө өгөх ур чадвар олгох" Сертификатын сургалтанд бүртгэж байна. Энэхүү сургалт нь хүүхэд, гэр бүл, ам зүй, сэтгэл зүй, нийгмийн ажил, нийгмийн халамжийн чиглэлээр ажиллаж буй төрийн болон төрийн бус байгууллагын ажилтнуудад зориулсан сургалт болно. Уг сургалтанд сууснаар мэргэжлийн ур чадвараа дээшлүүлэхээс гадна хувийн амьдралдаа хэрэг болох мэдлэг, ур чадваруудыг олж авдагаараа давуу талтай болно.